هادی اسدی
  • تخصص: مدیر اجرایی
  • شرکت: تکنوشریف