حسام الدین علی پور
  • تخصص: مدیر تجاری سازی
  • شرکت: تکنوشریف