حسام الدین علی پور
  • سمت سازمانی: مدیر شبکه‌های فناوری
  • مرکز: تکنوشریف